УСЛОВИЯ
Условия за ползване на Интернет страницата DECHKO.BG

Екипът на DECHKO.BG Ви приветства и Ви благодари за Вашето посещение на нашия сайт.

Настоящият сайт е разработен от екипът на DECHKO.BG

Вашето посещение на сайта означава, че се съгласявате с общите условия за ползване на сайта DECHKO.BG:

1. Никоя част от информацията, публикувана на DECHKO.BG не може да служи като съвет или препоръка, нито като мотивация за вземане на решение или за предприемане на действие. За съвети и препоръки по конкретни здравословни проблеми посетителите трябва да се доверяват САМО на семейния си лекар или на лекар-специалист в съответната област. Посещението на сайта НЕ може да замести консултацията с лекар или с магистър-фармацевт, нито да се възприеме като консултация, на базата на която може да се вземе медицинско решение за каквото и да е действие или бездействие, свързано със здравето на пациент.

2. DECHKO.BG не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на страницата, нито за своевременната й актуализация. Въпреки нашите най-старателни усилия, информацията на страницата може в даден момент да не бъде актуална или страницата да не бъде достъпна за потребителите. DECHKO.BG не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на страницата. DECHKO.BG си запазва правото да поправя, променя и обновява изцяло или отчасти съдържанието на Интернет страницата във всеки един момент, както и да ограничава или да прекратява достъпа на потребителите до нея.

3. DECHKO.BG има правото да публикува авторски материали, когато сайтът е договорил подготвяне на такива за целите на страницата или използване на вече създадени произведения или публикуването на такива е свободно според разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Материалите се публикуват във вида, в който са предоставени DECHKO.BG, без да бъдат редактирани или променяни от страна на DECHKO.BG. DECHKO.BG НЕ дава гаранции, че при написването им не са допуснати неточности и/или грешки, нито че публикуваната информация е достоверна, точна или актуална. Дори информацията в материалите на страницата да е поднесена коректно, това не означава, че тя е приложима във всеки конкретен случай. Фактът на публикуването на някой материал на страницата на DECHKO.BG не означава потвърждение, одобрение, съгласие или гаранция от страна на екипа на DECHKO.BG по отношение на което и да е от изразените в материала становища, факти, препоръки и съвети. DECHKO.BG не носи отговорност в случай на нарушения на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права посредством материали на трети лица, които са публикувани на страницата, нито за вреди или пропуснати ползи, произтекли по какъвто и да е начин във връзка с използването на информацията в такива материали. Публикуваните на страницата на DECHKO.BG материали на трети лица не представляват позицията на DECHKO.BG.

4. Екипът на DECHKO.BG не носи отговорност за резултатите и последствията от всеки опит информацията на страницата да се прилага без консултация със специалист, нито за преки и/или косвени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили /причинени поради предоверяване на информацията на страницата, или поради невъзможност за нейното използване, нито за грешки или непълноти в съдържанието й. DECHKO.BG не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до страницата, нито за вреди от компютърни вируси или други вреди на компютърно оборудване, причинени от достъпа в страницата. Използвайки информацията на DECHKO.BG, потребителите поемат рисковете във връзка с използването на страницата и на публикуваната на нея информация.

5. Интернет страницата DECHKO.BG може да съдържа връзки към други Интернет страници, DECHKO.BG не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че DECHKO.BG отговаря или гарантира за съдържанието на същите. Въпреки че DECHKO.BG се стреми да предоставя връзки само към страници, които са в съответствие с приложимото законодателство и стандартите на DECHKO.BG, същите страници биват променяни без изрично уведомяване на DECHKO.BG за това, поради което DECHKO.BG не носи отговорност за тяхното съдържание.

6. Съдържанието на DECHKO.BG е собственост на DECHKO.BG и е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България. Използваните на страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на DECHKO.BG, при условие че всяко копие на такъв материал трябва да съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост.

7. Авторските права върху материалите, публикувани на DECHKO.BG, са притежание на DECHKO.BG или на създателя на съответния материал. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на страницата води до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

8. DECHKO.BG събира лични данни (като име, адрес, телефон и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на страницата. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на DECHKO.BG, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство.

9. DECHKO.BG няма право да предоставя лични данни на потребители на страницата на трети лица, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги на DECHKO.BG във връзка с поддържането на страницата, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите. Тези трети лица се подбират според критериите на DECHKO.BG и нямат право да използват личните данни за свои комерсиални цели.

10. DECHKO.BG се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на страницата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11. DECHKO.BG може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на страницата. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на страницата само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на страницата или други потребители.